ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 4

ครูอ้อม สงแทน

นางอ้อม สงแทน

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 4

ด้านศิลปกรรม
การแสดงมโนราห์

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูฮัสสือเม๊าะ ดอมะ

นางสาวฮัสสือเม๊าะ ดอมะ

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 4

ด้านศิลปกรรม
การออกแบบลวดลายผ้าบาติก

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูสุรเดช หวังเจริญ

นายสุรเดช หวังเจริญ

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 4

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
อุตสาหกรรมและหัตถกรรม

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูวัตชัย สามสี

นายวัตชัย สามสี

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 4

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
การแกะสลักไม้

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูกริ้ม สินธุรัตน์

นายกริ้ม สินธุรัตน์

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 4

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
การทอผ้าเกาะยอ

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูสาธิต ชูพิทักษณาเวช

นายสาธิต ชูพิทักษณาเวช

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 4

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว

ดูข้อมูลเพิ่ม