ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 5

ครูเลี่ยม บุตรจันทา

นายเลี่ยม บุตรจันทา

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 5

ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน
กองทุนและธุรกิจชุมชน

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูพิพิธประชานาถ (หลวงพ่อนาน)

พระครูพิพิธประชานาถ (หลวงพ่อนาน)

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 5

ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน
กองทุนและธุรกิจชุมชน

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูทองสวน โสดาภักดิ์

นายทองสวน โสดาภักดิ์

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 5

ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน
กองทุนและธุรกิจชุมชน

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูประเสริฐ สุขถาวร

นายประเสริฐ สุขถาวร

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 5

ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูประมวล เจริญยิ่ง

นางประมวล เจริญยิ่ง

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 5

ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูบุญเรือง ยางเครือ

นายบุญเรือง ยางเครือ

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 5

ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูจรัญ ราชนุ้ย

นายจรัญ ราชนุ้ย

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 5

ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูสุพจน์ แสงจันทร์

นายสุพจน์ แสงจันทร์

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 5

ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูชาลี ขวัญเมือง

นายชาลี ขวัญเมือง

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 5

ด้านการแพทย์แผนไทย
การแพทย์แผนไทย

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูมานพ ประโลมรัมย์

นายมานพ ประโลมรัมย์

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 5

ด้านการแพทย์แผนไทย
การแพทย์แผนไทย

ดูข้อมูลเพิ่ม