ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 5

ครูวิญญู ไทยอู่

นายวิญญู ไทยอู่

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 5

ด้านการแพทย์แผนไทย
การแพทย์แผนไทย

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูสมบูรณ์ แว่นวิชัย

นายสมบูรณ์ แว่นวิชัย

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 5

ด้านการแพทย์แผนไทย
การแพทย์แผนไทย

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูประกิต สุมนกาญจน์

นายประกิต สุมนกาญจน์

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 5

ด้านการแพทย์แผนไทย
การแพทย์แผนไทย

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูศิริพงษ์ แพทยานนท์

ร้อยตรีหญิงศิริพงษ์ แพทยานนท์

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 5

ด้านการแพทย์แผนไทย
การแพทย์แผนไทย

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูวุฒิ วุฒิธรรมเวช

นายวุฒิ วุฒิธรรมเวช

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 5

ด้านการแพทย์แผนไทย
การแพทย์แผนไทย

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูโกศล แดนตะโคตร

นายโกศล แดนตะโคตร

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 5

ด้านการแพทย์แผนไทย
การแพทย์แผนไทย

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูประดิษฐ์ สินทร

นายประดิษฐ์ สินทร

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 5

ด้านการแพทย์แผนไทย
การแพทย์แผนไทย

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูวราภรณ์ คณานุรักษ์

นางวราภรณ์ คณานุรักษ์

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 5

ด้านการแพทย์แผนไทย
การแพทย์แผนไทย

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูประจวบ นิกร

นายประจวบ นิกร

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 5

ด้านเกษตรกรรม
เกษตรกรรม

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูลำจวน บุญหนู

นายลำจวน บุญหนู

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 5

ด้านเกษตรกรรม
(เกษตรพอเพียง)

ดูข้อมูลเพิ่ม