ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 5

ครูอุทุมพร มุลพรม

นางอุทุมพร มุลพรม

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 5

ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี
ปรัชญา ศาสนา และประเพณี

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูพระธรรมดิลก (สมาน สุเมโธ อุบลพิทักษ์)

พระธรรมพระธรรมดิลก (สมาน สุเมโธ อุบลพิทักษ์)

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 5

ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี
ปรัชญา ศาสนา และประเพณี

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูประหัส มันตะ

นายประหัส มันตะ

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 5

ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี
ปรัชญา ศาสนา และประเพณี

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูวิจิตรธรรมภาณ (สลับ ชูยก)

พระครูวิจิตรธรรมภาณ (สลับ ชูยก)

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 5

ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี
ปรัชญา ศาสนา และประเพณี

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูประพันธ์ บุญเมือง

นายประพันธ์ บุญเมือง

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 5

ด้านภาษาและวรรณกรรม
ภาษาและวรรณกรรม

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูสักเสริญ (ศักดิ์) รัตนชัย

นายสักเสริญ (ศักดิ์) รัตนชัย

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 5

ด้านภาษาและวรรณกรรม
ภาษาและวรรณกรรม

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูชำนาญ นิลสุข

นายชำนาญ นิลสุข

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 5

ด้านภาษาและวรรณกรรม
ภาษาและวรรณกรรม

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูวัลลภ สหุนาฬุ

นายวัลลภ สหุนาฬุ

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 5

ด้านภาษาและวรรณกรรม
ภาษาและวรรณกรรม

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูบุญนาค พินิจพล

นายบุญนาค พินิจพล

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 5

ด้านภาษาและวรรณกรรม
ภาษาและวรรณกรรม

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูสุวิทย์ รัตนปัญญา

นายสุวิทย์ รัตนปัญญา

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 5

ด้านภาษาและวรรณกรรม
ภาษาและวรรณกรรม

ดูข้อมูลเพิ่ม