ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 5

ครูถวิล กำเหนิดผล

นายถวิล กำเหนิดผล

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 5

ด้านภาษาและวรรณกรรม
ภาษาและวรรณกรรม

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูสาทร ดิษฐสุวรรณ

นายสาทร ดิษฐสุวรรณ

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 5

ด้านภาษาและวรรณกรรม
ภาษาและวรรณกรรม

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูปราณี สวัสดิ์แดง

นางปราณี สวัสดิ์แดง

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 5

ด้านโภชนาการ
โภชนาการ

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูเพ็ญศรี รัตนพันธุ์

นางเพ็ญศรี รัตนพันธุ์

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 5

ด้านโภชนาการ
โภชนาการ

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูดิเรก สิทธิการ

นายดิเรก สิทธิการ

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 5

ด้านศิลปกรรม
ศิลปกรรม

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูบุษบา โอสถานุเคราะห์

นางบุษบา โอสถานุเคราะห์

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 5

ด้านศิลปกรรม
ศิลปกรรม

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูทองหล่อ ไตรรัตน์

นายทองหล่อ ไตรรัตน์

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 5

ด้านศิลปกรรม
ศิลปกรรม

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูกฤดากร สดประเสริฐ

นายกฤดากร สดประเสริฐ

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 5

ด้านศิลปกรรม
ศิลปกรรม

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูอุปถัมภ์ จีนสลุต

นายอุปถัมภ์ จีนสลุต

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 5

ด้านศิลปกรรม
ศิลปกรรม

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูนพพล โอฬาร

นายนพพล โอฬาร

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 5

ด้านศิลปกรรม
ศิลปกรรม

ดูข้อมูลเพิ่ม