ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 5

ครูประสม สุสุทธิ

นายประสม สุสุทธิ

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 5

ด้านศิลปกรรม
ศิลปกรรม

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูเลื่อน สามาลา

นายเลื่อน สามาลา

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 5

ด้านศิลปกรรม
ศิลปกรรม

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูสุข สารีโท

นายสุข สารีโท

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 5

ด้านศิลปกรรม
ศิลปกรรม

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูอุส่าห์ จันทรวิจิตร

นายอุส่าห์ จันทรวิจิตร

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 5

ด้านศิลปกรรม
ศิลปกรรม

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูสุชาติ แวเด็ง

นายสุชาติ แวเด็ง

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 5

ด้านศิลปกรรม
ศิลปกรรม

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูสาวิตร พงศ์วัชร์

นายสาวิตร พงศ์วัชร์

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 5

ด้านศิลปกรรม
ศิลปกรรม

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูบุตรธิกรณ์ จุลพล

นางบุตรธิกรณ์ จุลพล

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 5

ด้านศิลปกรรม
ศิลปกรรม

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูจวบ พันธ์คีรี

นายจวบ พันธ์คีรี

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 5

ด้านศิลปกรรม
ศิลปกรรม

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูคำจันทร์ ยาโน

นายคำจันทร์ ยาโน

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 5

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
อุตสาหกรรมและหัตถกรรม

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูบุญตัน สิทธิไพศาล

นายบุญตัน สิทธิไพศาล

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 5

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
อุตสาหกรรมและหัตถกรรม

ดูข้อมูลเพิ่ม