ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 5

ครูวิบูลย์ มาเรือน

นายวิบูลย์ มาเรือน

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 5

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
อุตสาหกรรมและหัตถกรรม

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูวินัย ปัจฉิม

นายวินัย ปัจฉิม

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 5

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
อุตสาหกรรมและหัตถกรรม

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูพิศ ป้อมสินทรัพย์

นายพิศ ป้อมสินทรัพย์

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 5

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
อุตสาหกรรมและหัตถกรรม

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูไชยวัฒน์ จำรูญ

นายไชยวัฒน์ จำรูญ

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 5

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
อุตสาหกรรมและหัตถกรรม

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูจินต์ เทพกำเหนิด

นางจินต์ เทพกำเหนิด

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 5

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
อุตสาหกรรมและหัตถกรรม

ดูข้อมูลเพิ่ม