ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 6

ครูจินดา บุษสระเกษ

นางจินดา บุษสระเกษ

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 6

ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน
การออมทรัพย์เพื่อการผลิต

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูวิไลวรรณ ธานี

นางวิไลวรรณ ธานี

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 6

ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน
การบริหารจัดการสถาบันการเงินชุมชน

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูประจวบ ทีปจิรังกูล

นายประจวบ ทีปจิรังกูล

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 6

ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูสมบุญ ใจสูง

นายสมบุญ ใจสูง

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 6

ด้านการแพทย์แผนไทย
การปรุงยาแผนโบราณและการประสานกระดูก

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูอินสม สิทธิตัน

นายอินสม สิทธิตัน

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 6

ด้านการแพทย์แผนไทย
การแพทย์แผนไทยแบบองค์รวม

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูสุนันทา ณ เจียงคำ

นางสุนันทา ณ เจียงคำ

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 6

ด้านการแพทย์แผนไทย
สมุนไพรรักษาโรคแบบองค์รวม

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูประสพสุข อิงคะวะระ

นายประสพสุข อิงคะวะระ

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 6

ด้านการแพทย์แผนไทย
การนวดแบบพื้นบ้าน

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูสุนทร เชาวนะพานิช

นายสุนทร เชาวนะพานิช

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 6

ด้านการแพทย์แผนไทย
การแพทย์พื้นบ้าน

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูประสาท เทศแย้ม

นายประสาท เทศแย้ม

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 6

ด้านการแพทย์แผนไทย
การแพทย์แผนไทย

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูบุญชอบ เอมอิ่ม

นายบุญชอบ เอมอิ่ม

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 6

ด้านเกษตรกรรม
มะปรางสายพันธุ์ใหม่

ดูข้อมูลเพิ่ม