ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 6

ครูจรัส โยธา

นายจรัส โยธา

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 6

ด้านเกษตรกรรม
ไร่นาสวนผสมตามแนวทฤษฎีใหม่

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูทองคำ เข็มทองคำ

นายทองคำ เข็มทองคำ

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 6

ด้านเกษตรกรรม
เกษตรกรรม

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูทองปาน เผ่าโสภา

นายทองปาน เผ่าโสภา

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 6

ด้านเกษตรกรรม
เกษตรผสมผสาน

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูสำรวย ทวีทรัพย์

นายสำรวย ทวีทรัพย์

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 6

ด้านเกษตรกรรม
ยาฆ่าแมลงสมุนไพรและน้ำมันมิ้นท์

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูอินสอน สุริยงค์

นายอินสอน สุริยงค์

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 6

ด้านเกษตรกรรม
เกษตรอินทรีย์ผสมผสาน

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูบุญสวน แคนตะ

นายบุญสวน แคนตะ

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 6

ด้านเกษตรกรรม
การเลี้ยงกบและเพาะพันธุ์กบ

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูไสว ศรียา

นายไสว ศรียา

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 6

ด้านเกษตรกรรม
การขยายพันธุ์พืช

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูวิชัย เฉิดจะโปะ

นายวิชัย เฉิดจะโปะ

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 6

ด้านเกษตรกรรม
การเลี้ยงโคนม

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูจำรัส ภูมิภูถาวร

นายจำรัส ภูมิภูถาวร

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 6

ด้านเกษตรกรรม
การเกษตรกรรมแบบผสมผสาน

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูสุเมธ มีลือ

นายสุเมธ มีลือ

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 6

ด้านเกษตรกรรม
การบริหารจัดการการเกษตร

ดูข้อมูลเพิ่ม