ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 6

ครูเชฐชวาล บุญงอก

นายเชฐชวาล บุญงอก

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 6

ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี
พราหมณ์สู่ขวัญประยุกต์

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูบุญหนา บุญมี

นายบุญหนา บุญมี

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 6

ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี
หลักธรรมและพุทธพจน์ประยุกต์

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูสุรจิตต์ จันทรสาขา

นายสุรจิตต์ จันทรสาขา

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 6

ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี
ประเพณีความเชื่อชนเผ่ามุกดาหาร

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูถนอม คงยิ้มละมัย

นางถนอม คงยิ้มละมัย

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 6

ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี
ประเพณีและวัฒนธรรมไทยทรงดำ

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูศาสนกิจจาทร โชติปาโล

พระครูศาสนกิจจาทร โชติปาโล

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 6

ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี
พระพุทธศาสนาในการแก้ไขปัญหาชุมชน

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูประเสริฐ ประดิษฐ์

นายประเสริฐ ประดิษฐ์

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 6

ด้านภาษาและวรรณกรรม
ภาษาและวรรณกรรมไทยใหญ่

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูสันติ อภัยราช

นายสันติ อภัยราช

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 6

ด้านภาษาและวรรณกรรม
วรรณกรรมท้องถิ่น

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูอรุณรัตน์ วิเชียรเขียว

รองศาสตราจารย์อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 6

ด้านภาษาและวรรณกรรม
ประวัติศาสตร์ล้านนา

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูกรมศิลป์ ดวงจันทร์

นางกรมศิลป์ ดวงจันทร์

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 6

ด้านภาษาและวรรณกรรม
สรภัญญะประยุกต์

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูพุทธไนย ตันมณี

นายพุทธไนย ตันมณี

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 6

ด้านโภชนาการ
การแปรรูปสมุนไพร ผักพื้นบ้านและผลไม้พื้นเมือง

ดูข้อมูลเพิ่ม