ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 6

ครูเกษม ดวงงาม

นายเกษม ดวงงาม

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 6

ด้านศิลปกรรม
ดนตรีพื้นบ้านล้านนา

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูโกวิท สุขประเสริฐ

นายโกวิท สุขประเสริฐ

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 6

ด้านศิลปกรรม
ดนตรีพื้นเมืองล้านนา

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูเบญจพล สิทธิประณีต

นายเบญจพล สิทธิประณีต

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 6

ด้านศิลปกรรม
โคม ตุง และศิลปะงานตัด ฉลุลวดลายล้านนา

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูประทีป สุขโสภา

นายประทีป สุขโสภา

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 6

ด้านศิลปกรรม
การแสดงพื้นบ้าน ตีกรับขับทำนอง

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูพยอม ถิ่นถา

นางพยอม ถิ่นถา

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 6

ด้านศิลปกรรม
การขับซอพื้นบ้าน

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูพันทิพา สิงหัษฐิต

นางพันทิพา สิงหัษฐิต

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 6

ด้านศิลปกรรม
นาฎยประดิษฐ์

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูมานิตย์ เจริญเกษมทรัพย์

นายมานิตย์ เจริญเกษมทรัพย์

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 6

ด้านศิลปกรรม
การตีกลองสะบัดชัยและการฟ้อนดาบ

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูสมทรัพย์ ศรีสุวรรณ์

นายสมทรัพย์ ศรีสุวรรณ์

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 6

ด้านศิลปกรรม
การปั้นน้ำต้น

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูกมนต์โรจน์ นิวัฒน์บรรหาร

นายกมนต์โรจน์ นิวัฒน์บรรหาร

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 6

ด้านศิลปกรรม
การแสดงพื้นบ้าน - เรือมอันเร

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูจำนงค์ กาหลง

นายจำนงค์ กาหลง

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 6

ด้านศิลปกรรม
จิตรกรรมฝาผนังร่วมสมัย

ดูข้อมูลเพิ่ม