ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 6

ครูสถิตย์ ทองวิจิตร

นายสถิตย์ ทองวิจิตร

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 6

ด้านศิลปกรรม
การแสดงหนังตะลุง

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูสมศรี ชอบกิจ

นางสมศรี ชอบกิจ

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 6

ด้านศิลปกรรม
การแสดงศิลปะพื้นบ้าน ดาระ

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูจักรพันธ์ ชัยแปง

นายจักรพันธ์ ชัยแปง

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 6

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
การทำโคม ตุง และเครื่องสักการะล้านนา

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูสีนวล หมวกทอง

นางสีนวล หมวกทอง

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 6

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
การย้อมสีธรรมชาติบนเส้นใยไหมและฝ้าย

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูนงนุช จันทร์แจ่ม

นางนงนุช จันทร์แจ่ม

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 6

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
การทอผ้าพื้นเมืองลายรือเฮาะ

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูบุญมี ล้อมวงศ์

นายบุญมี ล้อมวงศ์

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 6

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
การทำทองเหลืองแบบโบราณ

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูป่วน เจียวทอง

นายป่วน เจียวทอง

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 6

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
การทำเครื่องเงินลายโบราณ

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูสุด กัณหารัตน์

นายสุด กัณหารัตน์

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 6

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
การทำแคน

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูพงษ์ลักษณ์ สุวรรณมาลี

นายพงษ์ลักษณ์ สุวรรณมาลี

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 6

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
การผลิตเครื่องปั้นดินเผา

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูสำรวย ทวีทรัพย์

นายสำรวย ทวีทรัพย์

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 6

ด้านเกษตรกรรม
ยาฆ่าแมลงสมุนไพรและน้ำมันมิ้นท์

ดูข้อมูลเพิ่ม