ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7

ครูพรมมินทร์ พวงมาลา (ธีรเมศร์)

นายพรมมินทร์ พวงมาลา (ธีรเมศร์)

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7

ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน
การออมและสวัสดิการชุมชน

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูวิเชาว์ สุนันตา

นายวิเชาว์ สุนันตา

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7

ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน
การบริหารจัดการกองทุนและธุรกิจชุมชน

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูสายทอง โคมตะขบ

นางสายทอง โคมตะขบ

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7

ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน
การจัดตั้งและบริหารกลุ่มออมทรัพย์ในหมู่บ้าน

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูแสนหมั้น อินทรไชยา

นายแสนหมั้น อินทรไชยา

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7

ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน
การบริหารจัดการสถาบันการเงินของชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูพิษณุ อโนทัย

นายพิษณุ อโนทัย

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7

ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน
กองทุนสวัสดิการหมู่บ้าน

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูเชาวลิต พุ่มขจร

นายเชาวลิต พุ่มขจร

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7

ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน
การจัดการธุรกิจด้านการเกษตร

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูไพบูลย์พัฒนาภิรักษ์

พระครูไพบูลย์พัฒนาภิรักษ์

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7

ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูติณณภพ สุพันธะ

นายติณณภพ สุพันธะ

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7

ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและอนุรักษ์ป่าชุมชน

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูจาง ฟุ้งเฟื่อง

นายจาง ฟุ้งเฟื่อง

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7

ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ธนาคารปูม้า

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูฐิติ สาวิสัย

นายฐิติ สาวิสัย

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7

ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การจัดการสิ่งแวดล้อมภาคประชาชน

ดูข้อมูลเพิ่ม