ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7

ครูอภินันต์ หมัดหลี

นายอภินันต์ หมัดหลี

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7

ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การจัดการสิ่งแวดล้อมภาคประชาชน

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูชยพร อนุสนธิ์พรเพิ่ม

นายชยพร อนุสนธิ์พรเพิ่ม

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7

ด้านการแพทย์แผนไทย
การปรุงยาและการแปรรูปสมุนไพร

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูบุญญรัตน์ ประโลมรัมย์

นางบุญญรัตน์ ประโลมรัมย์

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7

ด้านการแพทย์แผนไทย
การปรุงยาและการแปรรูปสมุนไพร

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูฮุย การัมย์

นายฮุย การัมย์

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7

ด้านการแพทย์แผนไทย
การรักษาโรคด้วยสมุนไพรครบวงจร

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูประนอม ไชยชมภู

นางประนอม ไชยชมภู

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7

ด้านการแพทย์แผนไทย
การวินิจฉัยโรคแบบแขนคำคิงและรักษาโรคด้วยสมุนไพร

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูสมพร สุดใจ

นางสมพร สุดใจ

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7

ด้านการแพทย์แผนไทย
การรักษาโรคด้วยสมุนไพร

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูสุวณีย์ ก๋งอุบล

นางสุวณีย์ ก๋งอุบล

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7

ด้านการแพทย์แผนไทย
การรักษาโรคด้วยสมุนไพร การนวดแผนไทยและธรรมะบำบัด

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูอนันต์ กรอบเงินดี

นายอนันต์ กรอบเงินดี

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7

ด้านเกษตรกรรม
เกษตรผสมผสาน

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูณรงค์ แฉล้มวงศ์

นายณรงค์ แฉล้มวงศ์

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7

ด้านเกษตรกรรม
เกษตรอินทรีย์

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูทอง ทองบ่อ

นายทอง ทองบ่อ

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7

ด้านเกษตรกรรม
ขยายพันธุ์ผักหวานป่า

ดูข้อมูลเพิ่ม