ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7

ครูปรีชา เหมกรณ์

นายปรีชา เหมกรณ์

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7

ด้านเกษตรกรรม
เกษตรทฤษฎีใหม่

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูจุรีรัตน์ หวลถนอม

นายจุรีรัตน์ หวลถนอม

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7

ด้านเกษตรกรรม
เกษตรชีวภาพ

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูสมศักดิ์ จุ้ยนาม

นายสมศักดิ์ จุ้ยนาม

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7

ด้านเกษตรกรรม
ผักปลอดภัย

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูประภาส สุวรรณรัตน์

นายประภาส สุวรรณรัตน์

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7

ด้านเกษตรกรรม
เกษตรผสมผสาน

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูปิยมาศ คเชนทร์กำแหง

นางปิยมาศ คเชนทร์กำแหง

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7

ด้านเกษตรกรรม
เกษตรผสมผสาน

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูอดุลสีลกิตติ์ (ประพัฒน์ ฐานวุฑโฒ)

พระครูอดุลสีลกิตติ์ (ประพัฒน์ ฐานวุฑโฒ)

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7

ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี
ประเพณีและพิธีกรรมล้านนา

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูพิทักษ์ธรรมากร (สวัสดิ์ บำรุงแจ่ม)

พระครูพิทักษ์ธรรมากร (สวัสดิ์ บำรุงแจ่ม)

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7

ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี
ประเพณีและพิธีกรรมล้านนา

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูเกรียงศักดิ์ แรกข้าว

นายเกรียงศักดิ์ แรกข้าว

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7

ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี
ประเพณีและพิธีกรรมล้านนา

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูสิงห์แก้ว วงค์มูล

นายสิงห์แก้ว วงค์มูล

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7

ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี
การขับซอพื้นบ้านและการสู่ขวัญ

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูสุตสุนทรธรรม

พระครูสุตสุนทรธรรม

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7

ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี
ผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นอีสาน

ดูข้อมูลเพิ่ม