ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7

ครูถาวร เชื้อบุญมี

นายถาวร เชื้อบุญมี

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7

ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี
ผู้นำฮีตครองประเพณีท้องถิ่น

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูผดุงศักดิ์ ศิริมาตย์

นายผดุงศักดิ์ ศิริมาตย์

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7

ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี
หมอดูแผ่นผ้าหมอฮูฮา

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูสมชาย ศรีสุข

นายสมชาย ศรีสุข

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7

ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี
วิถีชีวิตกะเหรี่ยง

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูสงัด ศรีสุขโข

นายสงัด ศรีสุขโข

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7

ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี
การจัดการชีววิถี

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูชุบ กล่อมจิตต์

นายชุบ กล่อมจิตต์

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7

ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี
วิถีบ้านแพ้ว

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูถนอม ปาจา

นายถนอม ปาจา

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7

ด้านภาษาและวรรณกรรม
วรรณกรรมท้องถิ่น ค่าว

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูพิชัย พรหมผุย

นายพิชัย พรหมผุย

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7

ด้านภาษาและวรรณกรรม
กลอนลำร่วมสมัย

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูบุญสม สังข์สุข

นายบุญสม สังข์สุข

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7

ด้านภาษาและวรรณกรรม
ประพันธ์เพลงโคราช

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูวัฒน ศรีสว่าง

นายวัฒน ศรีสว่าง

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7

ด้านภาษาและวรรณกรรม
ประดิษฐ์อักษรโบราณอีสานใช้กับคอมพิวเตอร์

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูนวลศรี ถนอมศรีมงคล

นางสาวนวลศรี ถนอมศรีมงคล

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7

ด้านภาษาและวรรณกรรม
วรรณกรรมพื้นบ้าน เพลงเรือแหลมโพธิ์

ดูข้อมูลเพิ่ม