ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7

ครูประหยัด เกษม

นายประหยัด เกษม

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7

ด้านภาษาและวรรณกรรม
เรื่องสั้น ตำนาน สารคดี

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูไพบูลย์ พันธ์เมือง

นายไพบูลย์ พันธ์เมือง

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7

ด้านภาษาและวรรณกรรม
เรื่องสั้น กวีนิพนธ์

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูวรรณดี สรรพจิต

นายวรรณดี สรรพจิต

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7

ด้านภาษาและวรรณกรรม
ร้อยกรองประเภทคำฉันท์

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูสุนทร บุญมี

นายสุนทร บุญมี

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7

ด้านโภชนาการ
อาหารพื้นเมืองและอาหารแปรรูปจากลำไย

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูคำพัน อ่อนอุทัย

นางคำพัน อ่อนอุทัย

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7

ด้านโภชนาการ
น้ำผักสะทอน

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูฉวีวรรณ หัตถกรรม

นางสาวฉวีวรรณ หัตถกรรม

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7

ด้านโภชนาการ
ผลไม้กลับชาติ

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูเสถียร ณ วงศ์รักษ์

นายเสถียร ณ วงศ์รักษ์

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7

ด้านศิลปกรรม
วิจิตรศิลป์

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูอานนท์ ไชยรัตน์

นายอานนท์ ไชยรัตน์

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7

ด้านศิลปกรรม
การตีกลองพื้นบ้านล้านนา

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูรุ่งโรจน์ เปี่ยมยศศักดิ์

นายรุ่งโรจน์ เปี่ยมยศศักดิ์

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7

ด้านศิลปกรรม
จิตรกรรมและสื่อผสม

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูบัวชุม จันทร์ทิพย์

นางบัวชุม จันทร์ทิพย์

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7

ด้านศิลปกรรม
ละครซอพื้นเมือง

ดูข้อมูลเพิ่ม