ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7

ครูประไพ สุริยะมล

นางประไพ สุริยะมล

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7

ด้านศิลปกรรม
การขับซอพื้นเมืองล้านนา

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูมนตรี เผือกจีน

นายมนตรี เผือกจีน

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7

ด้านศิลปกรรม
การละเล่นพื้นบ้าน รำกลองยาว

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูเพชร วิริยะ

นายเพชร วิริยะ

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
การแกะสลักช้างไม้

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูพรชัย ใจมา

นายพรชัย ใจมา

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7

ด้านศิลปกรรม
จิตรกรรมแบบไทยประเพณี

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูบุญรัตน์ ณ วิชัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญรัตน์ ณ วิชัย

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7

ด้านศิลปกรรม
การแกะสลักไม้ล้านนา

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูบุญศรี รัตนัง

นายบุญศรี รัตนัง

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7

ด้านศิลปกรรม
การขับซอพื้นเมืองและเพลงลูกทุ่งคำเมือง

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูวิรัตน์ พรหมนวล

นายวิรัตน์ พรหมนวล

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7

ด้านศิลปกรรม
ดนตรีพื้นบ้านล้านนา

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูดวงจันทร์ วิโรจน์

นายดวงจันทร์ วิโรจน์

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7

ด้านศิลปกรรม
การขับซอพื้นเมือง

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูบัวเรียว รัตนมณีภรณ์

นางบัวเรียว รัตนมณีภรณ์

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7

ด้านศิลปกรรม
การฟ้อนสาวไหมต้นแบบ

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูพรหเมศวร์ สรรพศรี

นายพรหเมศวร์ สรรพศรี

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7

ด้านศิลปกรรม
ขิมและดนตรีพื้นบ้านล้านนา

ดูข้อมูลเพิ่ม