ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7

ครูสุวรรณ สามสี

นายสุวรรณ สามสี

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7

ด้านศิลปกรรม
การแกะสลักช้างจิ๋วร้อยแปดลีลา

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูสุนันทา แต้มทอง

นางสุนันทา แต้มทอง

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7

ด้านศิลปกรรม
การขับซอพื้นเมืองประยุกต์

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูพรหมมา ชานันโท

นายพรหมมา ชานันโท

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7

ด้านศิลปกรรม
การทำโปงลาง

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูชาตรี เสงี่ยมวงศ์

นายชาตรี เสงี่ยมวงศ์

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7

ด้านศิลปกรรม
ดนตรีอีสาน

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูคำเบา ปัดเสน

นายคำเบา ปัดเสน

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7

ด้านศิลปกรรม
หมอแคนพื้นเมืองลายปลาล้อยขี้ขม

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูไสว สุวรรณหอม

นายไสว สุวรรณหอม

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7

ด้านศิลปกรรม
พิณลายภูไท

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูบัวหอง ผาจวง

นายบัวหอง ผาจวง

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7

ด้านศิลปกรรม
หมอแคนอีสาน

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูเทวี บุตรตั้ว

นางเทวี บุตรตั้ว

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7

ด้านศิลปกรรม
หมอลำกลอนประเภทบอกกล่าว

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูเสงี่ยม กาหลง

นางเสงี่ยม กาหลง

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7

ด้านศิลปกรรม
หมอลำกลอนประเภทเล่าเรื่อง

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูคำเก่ง บัวใหญ่

นายคำเก่ง บัวใหญ่

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7

ด้านศิลปกรรม
หมอลำลีลาม้ากระทืบโลง

ดูข้อมูลเพิ่ม