ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7

ครูรังสรรค์ วงศ์งาม

นายรังสรรค์ วงศ์งาม

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7

ด้านศิลปกรรม
หมอลำกลอนประยุกต์

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูอำนาจ แผงงาม

นางอำนาจ แผงงาม

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7

ด้านศิลปกรรม
หมอลำกลอนย้อนยุค

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูประนอม ยันต์นาวา

นางประนอม ยันต์นาวา

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7

ด้านศิลปกรรม
คีตศิลป์

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูม้วน รัตนาภรณ์

นายม้วน รัตนาภรณ์

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7

ด้านศิลปกรรม
จิตรกรรมไทยและลายรดน้ำ

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูสมชาย ล้วนวิลัย

นายสมชาย ล้วนวิลัย

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7

ด้านศิลปกรรม
หัวโขน

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูเฉลิม ม่วงแพรศรี

นายเฉลิม ม่วงแพรศรี

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7

ด้านศิลปกรรม
ซอสามสาย

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูบุญแถม เพชรประดิษฐ์

นายบุญแถม เพชรประดิษฐ์

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7

ด้านศิลปกรรม
การแทงหยวก

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูกิจ คชรัตน์

นายกิจ คชรัตน์

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7

ด้านศิลปกรรม
การแกะสลักรูปหนังตะลุง

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูจารีย์ เพชรทอง

นางจารีย์ เพชรทอง

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7

ด้านศิลปกรรม
การแสดงพื้นบ้านมโนราห์

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูประกอบ เดชรักษา

นายประกอบ เดชรักษา

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7

ด้านศิลปกรรม
การแสดงพื้นบ้านมโนราห์

ดูข้อมูลเพิ่ม