ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7

ครูละมัย ศรีรักษา

นางสาวละมัย ศรีรักษา

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7

ด้านศิลปกรรม
การแสดงพื้นบ้านมโนราห์

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูสุรินทร์ จันทร์ทอง

นายสุรินทร์ จันทร์ทอง

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7

ด้านศิลปกรรม
การแสดงพื้นบ้านเพลงบอก

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูสุชาติ สาดอ่ำ

นายสุชาติ สาดอ่ำ

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
งานใบตองและการแกะสลัก

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูกองนาง กองเกิด

นางกองนาง กองเกิด

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
การทอผ้าไหมและผ้าไหมมัดหมี่

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูชัยยศ สมสวัสดิ์

นายชัยยศ สมสวัสดิ์

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
การแกะสลักไม้

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูสุดาพร อาจสนาม

นางสุดาพร อาจสนาม

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
การทอผ้าไหมมัดหมี่ลายสร้างสรรค์

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูสมถวิล ดีทองหลาง

นายสมถวิล ดีทองหลาง

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
ซอพื้นเมืองโคราช

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูณิศาชณ บุปผาสังข์

นางณิศาชณ บุปผาสังข์

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
ผ้าลายพื้นเมืองอีสานลายพญานาค

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูทัน สุพรรณราช

นายทัน สุพรรณราช

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
เครื่องปั้นดินเผาไหโบราณ

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูบังเอิญ ดีคำ

นางบังเอิญ ดีคำ

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
ผ้าทอฝ้าย

ดูข้อมูลเพิ่ม