ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 8

ครูกมล อภิธนัง

นายกมล อภิธนัง

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 8

ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน
กองทุนและธุรกิจชุมชน

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูช่วง เรืองแก้ว

นายช่วง เรืองแก้ว

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 8

ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน
การบริหารจัดการกองทุนและธุรกิจชุมชน

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูมานพ ชัยบัวคำ

นายมานพ ชัยบัวคำ

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 8

ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูสีหา มงคลแก้ว

นายสีหา มงคลแก้ว

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 8

ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การปลูกป่า อนุรักษ์ป่า

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูประสิทธิ์ วุ่นฟัก

นายประสิทธิ์ วุ่นฟัก

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 8

ด้านการแพทย์แผนไทย
การนวดตัว ฝ่าเท้า การทำลูกประคบจากสมุนไพร

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูปาริชาติ บุญธิมา

นางสาวปาริชาติ บุญธิมา

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 8

ด้านการแพทย์แผนไทย
การผลิตสมุนไพรเพื่อการดูแลรักษาสุขภาพ

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูสมทบ สอนราช

นายสมทบ สอนราช

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 8

ด้านการแพทย์แผนไทย
การรักษาโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต กระดูกหัก โรคเด็กและโรคสตรี

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูสมบัติ ไตรศรีศิลป์

นายสมบัติ ไตรศรีศิลป์

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 8

ด้านการแพทย์แผนไทย
การแพทย์แผนไทย

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูองอาจ พงษ์โนรี

นายองอาจ พงษ์โนรี

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 8

ด้านการแพทย์แผนไทย
การแพทย์แผนไทย

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูสมบูรณ์ วิสุทโธ (นิมิตร)

พระอธิการสมบูรณ์ วิสุทโธ (นิมิตร)

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 8

ด้านการแพทย์แผนไทย
การแพทย์แผนไทย

ดูข้อมูลเพิ่ม