ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 8

ครูประกายศรี รุ่งเรืองอริโย

นางสาวประกายศรี รุ่งเรืองอริโย

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 8

ด้านการแพทย์แผนไทย
การแพทย์แผนไทย

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูขจรศักดิ์ เทพนุ้ย

นายขจรศักดิ์ เทพนุ้ย

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 8

ด้านการแพทย์แผนไทย
การรักษาสุขภาพแบบองค์รวม

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูสมบูรณ์ ทิพย์นุ้ย

นายสมบูรณ์ ทิพย์นุ้ย

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 8

ด้านการแพทย์แผนไทย
การแพทย์แผนไทย

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูสุทิน ทองเอ็ม

จ่าสิบโทสุทิน ทองเอ็ม

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 8

ด้านเกษตรกรรม
เกษตรกรรม

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูถาวร สารสมบัติ

นายถาวร สารสมบัติ

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 8

ด้านเกษตรกรรม
เกษตรทฤษฎีใหม่

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูบุญมี สุระโคตร

นายบุญมี สุระโคตร

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 8

ด้านเกษตรกรรม
การทำนา

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูไพทูล พ้นธาตุ

จ่าสิบเอกไพทูล พ้นธาตุ

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 8

ด้านเกษตรกรรม
เกษตรกรรม

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูยวง เขียวนิล

นายยวง เขียวนิล

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 8

ด้านเกษตรกรรม
เกษตรกรรม

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูวิชา ทองโสภา

นายวิชา ทองโสภา

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 8

ด้านเกษตรกรรม
เกษตรกรรม

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูสำรอง แตงพลับ

นายสำรอง แตงพลับ

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 8

ด้านเกษตรกรรม
เกษตรกรรม

ดูข้อมูลเพิ่ม