ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 8

ครูอารีรัตน์ พูนปาล

นางสาวอารีรัตน์ พูนปาล

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 8

ด้านเกษตรกรรม
เกษตรกรรม

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูดอเล๊าะ สะตือบา

นายดอเล๊าะ สะตือบา

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 8

ด้านเกษตรกรรม
เกษตรกรรม

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูนิรันดร์ พิมล

ดาบตำรวจนิรันดร์ พิมล

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 8

ด้านเกษตรกรรม
เกษตรกรรม

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูแสวง ภูศิริ

นายแสวง ภูศิริ

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 8

ด้านเกษตรกรรม
การขยายพันธุ์พืช

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูสังเวียน ปรารมภ์

นางสังเวียน ปรารมภ์

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 8

ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี
การฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีของชาติพันธุ์ของไทย

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูสุนทรธรรมนิเทศก์

พระครูสุนทรธรรมนิเทศก์

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 8

ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี
ปรัชญา ศาสนา และประเพณี

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูประเสริฐ ขวัญเผือก

นายประเสริฐ ขวัญเผือก

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 8

ด้านภาษาและวรรณกรรม
ภาษาและวรรณกรรม

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูอินตา เลาคำ

นายอินตา เลาคำ

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 8

ด้านภาษาและวรรณกรรม
ภาษาและวรรณกรรม

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูดวง วังสาลุน

นายดวง วังสาลุน

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 8

ด้านภาษาและวรรณกรรม
ภาษาและวรรณกรรม

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูทองไกร ปัญจะแก้ว

นายทองไกร ปัญจะแก้ว

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 8

ด้านภาษาและวรรณกรรม
ภาษาและวรรณกรรม

ดูข้อมูลเพิ่ม