ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 8

ครูสมชาย ฐานเจริญ

นายสมชาย ฐานเจริญ

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 8

ด้านภาษาและวรรณกรรม
การแต่งกลอนผญา

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูพิสูจน์ ใจเที่ยงกุล

นายพิสูจน์ ใจเที่ยงกุล

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 8

ด้านภาษาและวรรณกรรม
เพลงพื้นบ้าน

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูสมโภชน์ วาสุกรี

นายสมโภชน์ วาสุกรี

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 8

ด้านภาษาและวรรณกรรม
ภาษาและวรรณกรรม

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูประเสริฐ รักษ์วงศ์

นายประเสริฐ รักษ์วงศ์

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 8

ด้านภาษาและวรรณกรรม
ภาษาและวรรณกรรมท้องถิ่น

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูบัวตอง แก้วฝั้น

นางบัวตอง แก้วฝั้น

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 8

ด้านศิลปกรรม
การขับซอ

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูศันสนีย์ อินสาร

นางสาวศันสนีย์ อินสาร

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 8

ด้านศิลปกรรม
การเล่นดนตรีพื้นเมือง-ซอล่องน่าน

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูอุ่นเรือน หงษ์ทอง

นายอุ่นเรือน หงษ์ทอง

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 8

ด้านศิลปกรรม
ปี่-ซอ

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูเกษมธรรมานุวัตร

พระครูเกษมธรรมานุวัตร

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 8

ด้านศิลปกรรม
นกหัสดีลิงค์

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูจินตนา เย็นสวัสดิ์

นางจินตนา เย็นสวัสดิ์

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 8

ด้านศิลปกรรม
หมอลำกลอนอีสาน

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูฉลาด ส่งเสริม (ป. ฉลาดน้อย)

นายฉลาด ส่งเสริม (ป. ฉลาดน้อย)

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 8

ด้านศิลปกรรม
หมอลำ

ดูข้อมูลเพิ่ม