ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 8

ครูบุญเลิศ ภูวิเลิศ

นายบุญเลิศ ภูวิเลิศ

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 8

ด้านศิลปกรรม
การเล่นดนตรีพื้นเมือง-แคน พิณ ปี่แอ้ภูไท โปงลาง

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูดวง วังบุญคง

นางดวง วังบุญคง

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 8

ด้านศิลปกรรม
ลิเกป่า

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูเทพสิน ผ่องแก้ว

นายเทพสิน ผ่องแก้ว

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 8

ด้านศิลปกรรม
การแสดงหนังตะลุง

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูปิยะ สุวรรณพฤกษ์

นายปิยะ สุวรรณพฤกษ์

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 8

ด้านศิลปกรรม
การทำผ้าบาติก

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูสวน หนุดหละ

นายสวน หนุดหละ

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 8

ด้านศิลปกรรม
การแทงหยวก

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูบุญรัตน์ ทิพย์รัตน์

นายบุญรัตน์ ทิพย์รัตน์

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 8

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
การแกะสลักกะลามะพร้าวให้เป็นกระโหลกซอ

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูลัดดา ไพรเจริญศรี

นางลัดดา ไพรเจริญศรี

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 8

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
การทอ

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูรวงทอง สุภิษะ

นางรวงทอง สุภิษะ

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 8

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
การทอผ้าไหม

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูสุภาณี ภูแล่นกี่

นางสุภาณี ภูแล่นกี่

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 8

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
การทอผ้าไหมมัดหมี่

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูหนูจีน ศรีนัมมัง

นางหนูจีน ศรีนัมมัง

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 8

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
ดอกไม้ประดิษฐ์จากรังไหม

ดูข้อมูลเพิ่ม