ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 9

ครูวิเชียร ผลเจริญ

นายวิเชียร ผลเจริญ

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 9

ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูอภิวิชญ์ นวลแก้ว

นายอภิวิชญ์ นวลแก้ว

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 9

ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ชุมชนกับการอนุรักษ์ป่ายชายเลน

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูทองสา เจริญตา

นายทองสา เจริญตา

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 9

ด้านการแพทย์แผนไทย
ก้อมยาโบราณ

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูมงคลชัย เสเล

นายมงคลชัย เสเล

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 9

ด้านการแพทย์แผนไทย
เครื่องดึงหลังแบบพกพา

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูเอียะ สายกระสุน

นายเอียะ สายกระสุน

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 9

ด้านการแพทย์แผนไทย
สมุรไพรถอนพิษ

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูจันทร์ ชาญแท้

นายจันทร์ ชาญแท้

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 9

ด้านเกษตรกรรม
ไร่นาสวนผสม

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูพิมพา มุ่งงาม

นางพิมพา มุ่งงาม

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 9

ด้านเกษตรกรรม
ข้าวหอมมะลิอินทรีย์

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูธนพร อินทร์ธิราช

นางธนพร อินทร์ธิราช

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 9

ด้านศิลปกรรม
หมอลำกลอน

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูธนวัฒน์ ราชวัง

นายธนวัฒน์ ราชวัง

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 9

ด้านศิลปกรรม
ศิลปะการตีกลองพื้นเมืองล้านนา

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูลำดวน สุวรรณภูคำ

นางลำดวน สุวรรณภูคำ

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 9

ด้านศิลปกรรม
คีตศิลป์-ขับซอ

ดูข้อมูลเพิ่ม