ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 9

ครูรุจาภา เนียนไธสง

นางรุจาภา เนียนไธสง

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 9

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
หม่อนไหมครบวงจร

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูสมสมัย เขาเหิน

นางสมสมัย เขาเหิน

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 9

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
การทำทองสุโขทัย

ดูข้อมูลเพิ่ม